Sport.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Euro dogrywka" ("Regulamin")
§ 1. Postanowienia ogólne.1. Organizatorem konkursu o nazwie "Euro dogrywka" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".2. Fundatorem nagród jest Adidas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032095, NIP: 522-000-00-80, Regon: 2052076, kapitał zakładowy 1.495.762,80 zł, zwana dalej "Fundatorem".3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach profilu serwisu Sport.pl utrzymywanego w serwisie Facebook.com, dostępnego pod adresem URL: https://www.facebook.com/Sportpl dalej zwanego "Profilem Serwisu", w okresie od 3 lipca 2012 do 8 lipca 2012.4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora , jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Serwisu lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Serwisu.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.1. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Euro dogrywka" (zwanej dalej "Aplikacja Konkursowa") dostępnej na stronie Profilu Serwisu.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 3 lipca 2012 roku od godziny 12:00, do dnia 8 lipca 2012 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji Konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.:a) wybrać jedną z konkursowych nagród: piłkę Tango albo koszulkę reprezentacji Grecji, albo koszulkę reprezentacji Hiszpanii, albo koszulkę reprezentacji Niemiec, albo koszulkę reprezentacji Rosji, albo koszulkę reprezentacji Ukrainy,b) uzasadnić swój wybór, przy czym wypowiedź nie może przekraczać 300 znaków bez spacji,c) wskazać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.3. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik dokona więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego, za skuteczne uważane będzie jedynie zgłoszenie zapisane na serwerze jako pierwsze.4. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego wypowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.5. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.6. Poprzez zgłoszenie wypowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie wypowiedzi konkursowej na stronach Profilu Serwisu, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.2. Nadesłane do Konkursu wypowiedzi zostaną poddane głosowaniu użytkowników serwisu Facebook.com, będących fanami Profilu Serwisu. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą funkcjonalności dostępnych w serwisie Facebook.com poprzez Aplikację Konkursową w terminie do dnia 8 lipca 2012 w pięciu kategoriach odpowiadających wybranym przez uczestników nagrodom.3. Po zakończeniu głosowaniu jury w każdej kategorii wybierze najciekawszą wypowiedź konkursową spośród 5 wypowiedzi konkursowych, które w danej kategorii uzyskały największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników. Zwycięzcom poszczególnych kategorii zostaną przyznane wybrane przez nich nagrody.4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora .5. Organizator w dniu 9 lipca 2012 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.2 pkt b) Regulaminu.6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).§ 5. Nagrody.1. Nagrodami w Konkursie są:a) oficjalna piłka meczowa turnieju Euro 2012 marki Adidas,b) oficjalna koszulka reprezentacji Grecji,c) oficjalna koszulka reprezentacji Hiszpanii,d) oficjalna koszulka reprezentacji Niemiec,e) oficjalna koszulka reprezentacji Rosji,f) oficjalna koszulka reprezentacji Ukrainy.2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu.3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, § 3 i § 4 Regulaminu w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających wysłanie nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 6, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.§ 6. Postępowanie reklamacyjne.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Euro dogrywka". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.§ 7. Ochrona danych osobowych.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.§ 8. Postanowienia końcowe.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu Serwisu.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: